Skip links

Tag: حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت و اهداف آن حسابداری مدیریت عبارتست از فرایند تشخیص، اندازه گیری ، جمع آوری ، تهیه، تفسیر و کنترل فعالیت های سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه میباشد. از اهداف حسابداری مدیریت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران