Skip links

Tag: آلمان

ثبت شرکت در آلمان

ثبت شرکت در آلمان آلمان، در مرکز قاره اروپا با مساحت بیش از ۳۵۰ هزار کیلومتر مربع قرارداد . جمعیت آلمان بالغ بر ۸۰ میلیون نفر می باشدکه از این مقدار حدود ۶ میلیون نفر آنها مهاجر هستند. آلمان در سال ۲۰۰۹ جزو لیست یکی از چهار تولید کننده بزرگ