Skip links

موضوعات قابل ثبت جهت ثبت شرکت در انگلستان در رشته حمل و نقل

موضوعات قابل ثبت جهت ثبت شرکت در انگلستان در رشته حمل و نقل

 

Section H

Transportation and storage

حمل و نقل و ذخیره سازی

۴۹۱۰۰

Passenger rail transport, interurban

حمل و نقل ریلی مسافری ، بین شهری

۴۹۲۰۰

Freight rail transport

حمل و نقل ریلی باری

۴۹۳۱۱

Urban and suburban passenger railway transportation by underground, metro and similar systems

حمل و نقل ریلی مسافر شهری و حومه با سیستم های زیرزمینی ، مترو و سیستم های مشابه

۴۹۳۱۹

Other urban, suburban or metropolitan passenger land transport (not underground, metro or similar)

سایر حمل و نقل زمینی مسافر شهری ، حومه یا شهری (نه در زیر زمین ، مترو یا موارد مشابه)

۴۹۳۲۰

Taxi operation

عملیات تاکسی (ثبت شرکت انگلستان)

۴۹۳۹۰

Other passenger land transport

سایر حمل و نقل زمینی مسافران

۴۹۴۱۰

Freight transport by road

حمل و نقل باری از طریق جاده

۴۹۴۲۰

Removal services

خدمات حذف

۴۹۵۰۰

Transport via pipeline

حمل و نقل از طریق خط لوله

۵۰۱۰۰

Sea and coastal passenger water transport

حمل و نقل دریایی و مسافری ساحلی

۵۰۲۰۰

Sea and coastal freight water transport

حمل و نقل باری دریایی و ساحلی

۵۰۳۰۰

Inland passenger water transport

حمل و نقل داخلی مسافر داخلی

۵۰۴۰۰

Inland freight water transport

حمل و نقل آب باری داخلی

۵۱۱۰۱

Scheduled passenger air transport

حمل و نقل هوایی برنامه ریزی شده مسافر

۵۱۱۰۲

Non-scheduled passenger air transport

حمل و نقل هوایی مسافرتی غیر برنامه ای

۵۱۲۱۰

Freight air transport

حمل و نقل هوایی باری

۵۱۲۲۰

Space transport

حمل و نقل فضایی (ثبت شرکت)

۵۲۱۰۱

Operation of warehousing and storage facilities for water transport activities

فعالیت تسهیلات انبار و ذخیره سازی برای فعالیتهای حمل و نقل آب

۵۲۱۰۲

Operation of warehousing and storage facilities for air transport activities

عملیات انبار و ذخیره سازی فعالیتهای حمل و نقل هوایی

۵۲۱۰۳

Operation of warehousing and storage facilities for land transport activities

فعالیت تسهیلات انبار و انبار برای فعالیتهای حمل و نقل زمینی

۵۲۲۱۱

Operation of rail freight terminals

عملکرد پایانه های حمل بار ریلی

۵۲۲۱۲

Operation of rail passenger facilities at railway stations

بهره برداری از امکانات مسافر ریلی در ایستگاه های راه آهن

۵۲۲۱۳

Operation of bus and coach passenger facilities at bus and coach stations

عملکرد امکانات مسافر اتوبوس و مربی در ایستگاه های اتوبوس و مربی

۵۲۲۱۹

Other service activities incidental to land transportation, n.e.c.

سایر فعالیت های خدماتی که مربوط به حمل و نقل زمینی است ، به عنوان مثال

۵۲۲۲۰

Service activities incidental to water transportation

فعالیتهای خدماتی که برای حمل و نقل آب اتفاق افتاده است

۵۲۲۳۰

Service activities incidental to air transportation

فعالیت های خدماتی اتفاقی برای حمل و نقل هوایی

۵۲۲۴۱

Cargo handling for water transport activities

حمل بار برای فعالیت های حمل و نقل آب

۵۲۲۴۲

Cargo handling for air transport activities

حمل بار برای فعالیت های حمل و نقل هوایی

۵۲۲۴۳

Cargo handling for land transport activities

حمل بار برای فعالیت های حمل و نقل زمینی

۵۲۲۹۰

Other transportation support activities

سایر فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

۵۳۱۰۰

Postal activities under universal service obligation

فعالیت های پستی تحت الزام خدمات جهانی

۵۳۲۰۱

Licensed carriers

حامل های مجاز

۵۳۲۰۲

Unlicensed carriers

حامل های غیر مجاز

Leave a comment