Skip links

موضوعات قابل ثبت جهت ثبت شرکت در انگلستان در رشته حرفه ای و علمی

موضوعات قابل ثبت جهت ثبت شرکت در انگلستان در رشته حرفه ای و علمی

 

Section M

Professional, scientific and technical activities

فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی

۶۹۱۰۱

Barristers at law

وکلای دادگستری

۶۹۱۰۲

Solicitors

وکلا

۶۹۱۰۹

Activities of patent and copyright agents; other legal activities n.e.c.

فعالیت های نمایندگی های ثبت اختراع و حق چاپ سایر فعالیتهای حقوقی به عنوان مثال

۶۹۲۰۱

Accounting and auditing activities

فعالیت های حسابداری و حسابرسی

۶۹۲۰۲

Bookkeeping activities

فعالیت های دفترداری

۶۹۲۰۳

Tax consultancy

مشاوره مالیاتی

۷۰۱۰۰

Activities of head offices

فعالیت دفاتر مرکزی

۷۰۲۱۰

Public relations and communications activities

فعالیت های روابط عمومی و ارتباطات

۷۰۲۲۱

Financial management

مدیریت مالی

۷۰۲۲۹

Management consultancy activities other than financial management

فعالیت های مشاوره مدیریت غیر از مدیریت مالی

۷۱۱۱۱

Architectural activities

فعالیت های معماری

۷۱۱۱۲

Urban planning and landscape architectural activities

برنامه ریزی شهری و فعالیت های معماری منظر

۷۱۱۲۱

Engineering design activities for industrial process and production

فعالیت های طراحی مهندسی برای فرآیند و تولید صنعتی

۷۱۱۲۲

Engineering related scientific and technical consulting activities

فعالیت های مشاوره علمی و فنی مربوط به مهندسی

۷۱۱۲۹

Other engineering activities

سایر فعالیتهای مهندسی

۷۱۲۰۰

Technical testing and analysis

آزمایش و تجزیه و تحلیل فنی

۷۲۱۱۰

Research and experimental development on biotechnology

تحقیق و توسعه آزمایشی در زمینه بیوتکنولوژی

۷۲۱۹۰

Other research and experimental development on natural sciences and engineering

سایر تحقیقات و تحقیقات تجربی در مورد علوم طبیعی و مهندسی

۷۲۲۰۰

Research and experimental development on social sciences and humanities

تحقیق و توسعه آزمایشی علوم اجتماعی و انسانی

۷۳۱۱۰

Advertising agencies

آژانس های تبلیغاتی (ثبت شرکت انگلستان)

۷۳۱۲۰

Media representation services

خدمات نمایندگی رسانه

۷۳۲۰۰

Market research and public opinion polling

تحقیقات بازار و نظرسنجی از افکار عمومی

۷۴۱۰۰

specialised design activities

فعالیت های تخصصی طراحی

۷۴۲۰۱

Portrait photographic activities

فعالیت های عکاسی پرتره

۷۴۲۰۲

Other specialist photography

سایر عکاسی های تخصصی

۷۴۲۰۳

Film processing

پردازش فیلم (ثبت شرکت)

۷۴۲۰۹

Photographic activities not elsewhere classified

فعالیتهای عکاسی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند

۷۴۳۰۰

Translation and interpretation activities

فعالیت های ترجمه و تفسیر

۷۴۹۰۱

Environmental consulting activities

فعالیت های مشاوره محیط زیست

۷۴۹۰۲

Quantity surveying activities

فعالیتهای بررسی مقدار

۷۴۹۰۹

Other professional, scientific and technical activities n.e.c.

سایر فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فنی

۷۴۹۹۰

Non-trading company

شرکت غیر بازرگانی

۷۵۰۰۰

Veterinary activities

فعالیت های دامپزشکی

Leave a comment