Skip links

حسابرسی چیست؟

حسابرسی فرآیندی منسجم و با قاعده است که طی آن افراد با صلاحیت و مستقل با گردآوری و ارزیابی بی طرفانهشواهد، پشتوانه انواع ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، نسبت به میزان مطابقت ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده نظر حرفه ای ارائه می کنند.

فرآیند منسجم و با قاعده:

فرآیند منسجم و با قاعده دلالت برآن دارد که فعالیت حسابرسی بر اساس یک برنامه ریزی موثر و مناسب صورت می گیرد، که بر مبنای آن مجموعه ای از شواهد گردآوری و ارزیابی می شود. بر خلاف حسابداری که اغلب مبتنی بر روش های از پیش تعیین شده است، فرآیند حسابرسی بر مبنای روش شناسی علمی است.

در روش شناسی علمی حسابرسی، حسابرس همانند یک محقق با شناخت مسئله سروکار دارد:افراد با صلاحیت و مستقلحسابرس باید صلاحیت فنی و حرفه ای لازم را داشته باشد، یعنی بداند که چه شواهدی را گردآوری کند، چگونه آن را گردآوری نماید، و برای رسیدن به نتایج ،چگونگی آن را ارزیابی کند. حسابرس باید با معیارهای حسابرسی در ارزیابی شواهد آشنایی کامل داشته باشد. علاوه بر آن، یکی از شرایط بالقوه، بروز انحراف در صورتهای مالی انگیزه نادرست ارائه دهندگان اطلاعات( مدیریت) .است.

گردآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد، شالوده حسابرسی است. عبارت بی طرفانه به معنای ارزیابی مستقل،آزاد و پرهیز از هرگونه جانبداری و یا تعصب نسبت به تامین منافع گروه خاصی است. تمام حسابرسی ها بر محورگردآوری و شواهد متمرکز است.
موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است. این ادعاها که به صورت تصریحی یا تلویحی اظهار می شود، اطلاعات اقتصادی نامیده می شود.

حسابرسی انواع حسابرسی:

۱ :حسابرسی صورتهای مالی) مفهوم حسابرسی صورتهای مالی به مطابقت صورتهای مالی با مجموعه ای از استانداردها(استانداردهای حسابرسی) دلالت دارد. حسابرسی صورتهای مالی شامل حسابرسی ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گ .ردش وجوه نقدو صورت سودو زیان جامع استخصوصیات حسابرسی صورتهای مالی:

الف) حسابرسان نسبت به واحد تجاری استقلال دارند.
ب)مبنای اظهار نظر .حسابرس، رسیدگی های نمونه ای و آزمایشی است
ج)اظهار نظر حسابرس درمورد کلیت صورتهای مالی است نه در مورد عنصر خاصی از صورتهای مالی.
د) گزارش حسابرسی برای اشخاص و گر .وه های مختلفی صادر می شود
۲ :حسابرسی رعایت
به بررسی میزان پایبندی واحدهای تجاری ، به مجموعه ای از استانداردها یا مقررات وضع شده از طرف مقامات مجاز، مندرجات قراردادها، مقررات قانونی یا خط مشی از پیش تعیین شده، حسابرسی رعایت گفته می شود.
ویژگی های حسابرسی رعایت:
الف)گزارشی برای دوایر داخلی سازمان ها تهیه می شود.ب)در این روش موضوع رسیدگی بر مبنای رویه های یک سازمان ارزیابی می شود.ج) حتی اگر حسابرسان از کارکنان واحد تجاری حسابرسی شونده، به دلیل آنکه در اجرای روش های کنترلی مورد بررسی نقشی ندارند، از استقلال نسبی برخوردارند.

حسابرسی عملیاتی:

عبارت است از فرآیند ارزیابی یک یا چند قسمت خاص سازمان تحت کنترل مدیریت به منظور تعیین میزان کارایی و اثر بخشی عملیات و صرفه اقتصادی، همراه با گزارش، نتایج ارزیابی و پیشنهادهای علمی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات است.اثربخشی بر اساس میزان موثربودن عملیات در رسیدن به هدفها و مسئولیتهای تعیین شده ارزیابی می شود.

کارایی با میزان موفقیت یک واحد تجاری در بهترین استفاده از منابعی که در اختیار داشته، سنجیده می شود. صرفه اقتصادی تلاش در جهت، حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع با حفظ کیفیت مناسب تعریف می شود.

ویژگی های با اهمیت حسابرسی عملیاتی:

الف) حسابرسان از بخش حسابرسی شونده مستقل هستند.

ب)بررسی اثربخش و کارایی عملکرد در این حسابرسی اغلب محدود به نوع خاصی از فعالیت در داخل واحد تجاری است.

ج) گزارش حسابرسی غالبا مسائلی را مشخص می کند که در طول حسابرسی کشف شده است، تا آنکه حاوی نتیجه گیری کلی باشد.

خدمات حسابرسی:

قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، عمده خدمات حسابرسی، شامل حسابرسی و بازرسی انواع شرکتها می باشد.

اساسنامه جامعه حسابدران رسمی ایران به عنوان مهم ترین سند و چشم انداز این حرفه نیز خدمات تخصصی و حرفه ای را شامل موارد ذیل دانسته است:

الف) خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی.

ب) بازرسی قانونی .

ج) مشاوره مدیریت مالی.

د)طراحی و پیاده سازی سیستم مالی.

ه) خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی.

و) نظارت بر تصفیه.

ز) خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود.

انواع خدمات حسابرسی:

موسسات حسابرسی بر چهارنوع خدمات متفاوت ارائه می دهند.

الف) خدمات اعتبار دهی:برخی شرایط در فرآیند گزارشگری مالی، امکان کیفیت اطلاعات را بسیار مشکل ساز می سازد.این شرایط عبارتند از:پیچیدگی اطلاعاتی که استفاده کنندگان بدان نیاز دارند، فاصله بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات، انگیزه تحریف اطلاعات توسط ارائه کنندگان اطلاعات که شامل:حسابرسی صورتهای مالی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی.

ب) خدمات حسابداری و دفتر داری:کارکنان بسیاری از واحدهای کوچک معمولااطلاعی از روش های حسابداری و تهیه صورتهای مالی ندارند. موسسات حسابرسی خدمات حسابداری به صاحبکاران نیز ارائه می دهند. خدمات حسابداری و دفتر داری شامل تهیه صورتهای مالی و گزارش های مالی از روی مدارک صاحبکار است. نقش حسابرس در این موارد کمک به صاحبکار است نه تامین اطمینان درباره اطلاعات برای اشخاص ثالث.

ج) خدمات مالیاتی:خدمات مالی بخش عمده ای از خدمات قابل ارائه به شرکت های بزرگ را تشکیل می دهد. اینگونه خدمات برای واحدهای تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است . موسسات حسابرسی خدمات مالیاتی را در دو بخش اطهارنامه مالیاتی و برنامه مالیاتی ارائه می دهند. بخش اول شامل: تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص، شرکتها و دیگر مودیان مالیاتی است.بخش دوم شامل: تعیین تاثیر معاملات عمده بر بدهی های مالیاتی و انتخاب بهترین راهکار حسابداری در این زمینه برای استفاده از حداکثر فعالیت پیش بینی شده در قوانین و مقررات است.

خدمات مالیاتی شامل:

الف) مالیات اشخاص حقیقی

ب)مالیات اشخاص حقوقی

ج) تنظیم اظهارنامه مالیاتی

د) دفاع مالیاتی

ه) استرداد مازاد مالیاتی اشخاص

و) خدمات مربوط به ریسک های مالیاتی

ر)خدمات مربوط به دارایی های ملکی

ز) خدمات حقوقی و قانونی

ژ) دفاع از مودیان مالیاتی در مراجع ذی ربط

ی) بازرسی تقلب

خدمات مشاوره:

موسسات حسابرسی تجربیات گوناگونی را درباره سیستم حسابداری و سایر موضوعات مالی و تجاری در جریان حسابرسی واحدهای تجاری مختلف به دست می آورند. این تجربیات آنان را قادر می سازد که خدمات مشاوره ای گوناگونی را به صاحبکاران ارائه دهند.

خدماتی همچون: -مشاوره سهام -مشاوره مدیریت در طراحی سازمان -مشاوره و اجرای دوره آموزشی -مشاوره در امور ضد پول شویی حق الزحمه خدمات حسابرسی :حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق و یا قرارداد به حسابرس یا موسسه حسابرسی پرداخت می شود. یا به عبارت دیگر، بهای هر خدمت یا کالا، قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت آن هستند. حق الزحمه باید تابعی از مقدار کار انجام شده (کمیت) و با توجه به مهارتی که برای انجام کار لازم است (کیفیت) و میزان هزینه های مربوط ( اعم از حقوق و مزایا و یا هزینه های غیر مستقیم و بالاسری) و بالآخره مسئولیتی که تقبل می شود، می باشد.

Leave a comment