Skip links

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت و اهداف آن

حسابداری مدیریت عبارتست از فرایند تشخیص، اندازه گیری ، جمع آوری ، تهیه، تفسیر و کنترل فعالیت های سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه میباشد.

از اهداف حسابداری مدیریت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی.
 کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی.
 انگیزش کارکنان و مدیران برای فعالیت در راستای اهداف سازمان.
 سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان.

لازم به ذکر است که بازارهای رقابتی به شرایطی گفته میشود که در آن تولیدکنندگان نسبتا زیادی فعالیت میکنند، دراین بازارها تولید کننده ای موفقتر خواهد بود که به خواسته بازارهای (مصرف کنندگان) توجه بیشتری داشته باشد.

حسابداری مدیریت در کسب و کار پویا

سازمانها جهت حفظ مزیت رقابتی باید با تغییرات بوجود آمده چه از منابع خارجی از قبیل رقبا، مشتریان، دولت و تغییر قوانین و چه از منابع داخلی از قبیل کاهش هزینه و بهبود کیفیت هماهنگ گردند. حسابداری مدیریت میتواند مدیران را در اتخاذ تصمیمات صحیح جهت پویایی محیط کسب وکار یاری نماید.

حسابداری مدیریتروش های نوین در حسابداری مدیریت:

  • روش هزینه یابی برگردان

مورد توجه شرکت هایی است که از سیستم JIT استفاده میکنند. (در سیستم JIT تمام فرایندهای فاقد ارزش افزوده من جمله انبارداری باید حذف گردند) که خرید مواد اولیه و مخارج کار مستقیم و سربار در زمان تحقق به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته میروند و ثبتهای معمول انتقال کالای در جریان ساخت از یک بخش به بخش دیگر و نهایتا کالای ساخته شده حذف میگردد.

  • روش هزینه یابی هدف

هزینهیابی هدف عبارت است از فرایند مدیریت استراتژیک هزینه به منظور کاهش مجموع
ها هزینه در مراحل طراحی و برنامه ریزی محصول. شش اصل عمده در هزینه یابی هدف که
گویای تفکری در مورد مدیریت هزینه است و کامال با نگرش سنتی مهای دیریت هزینه در برنامه
ریزی سود تفاوت دارد، عبارت است از:
هزینهیابی مبتنی بر قیمت، تمرکز بر مشتری، تمرکز بر طراحی محصوالت و فرایندهای تولید،
عملکرد متقابل واحدها، کاهش هزینه چرخه عمر محصول و زنجیره ارزش.

طور کلی سیستم هزینه یابی هدف در شش گام اساسی به شرح زیر اجرا می شود:
 شناسایی نیازهای مشتریان و تعیین خصوصیات کالای مورد نظر.
 تعیین قیمت فروش هدف بر مبنای شناخت کیفیت و کارکردهای محصول که مشتری آنهابرای حاضر به پرداخت بوده و قابلیت رقابت نیز داشته باشد.
 تعیین حاشیه سود هدف بر اساس شرایط رقابتی بازار و مصوبات هیات مدیره.
 تعیین بهای تمام شده هدف از طریق تفاضل سود مورد انتظار هدف از قیمت فروش هدف.
 تعیین بهای تمام شده براوردی بر مبنای ارزشهای تجاری و محاسبه شکاف بها.
 کاهش و یا حذف شکاف از طریق بکارگیری ابزارهای مهندسی ارزش و سیستم بهبود
مستمر عملیات.

  • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)

بطور کلی در این سیستم هزینه یابی به فرایند مصرف منابع توسط فعالیتها و مصرف فعالیتها توسط محصولات توجه میشود. در این سیستم هر محصولی که دارای پیچیدگی بیشتری باشد بخاطر استفاده از فعالیتهای بیشتر ، بهای سربار بیشتری را نیز جذب خواهد کرد، بر عکس سیستم بهایابی سنتی که به محصولی سربار بیشتری را تخصیص میدهد که در حجم بیشتری تولید می شود؛ در سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت، از متغییرهای مالی و غیر مالی برای تخصیص بهای سربار استفاده میشود و با دید بلندمدت، کلیه هزینه را هزینه ی متغییر فرض می کنند.

  • هزینه یابی ناب

تولید ناب تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است ؛ به شکلی که انعطاف پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالا تولید شده را از تولید انبوه وام میگیرد. به طور کلی فلسفه ی تولیدی تولید ناب این است که زمان تدارک کالا را که بین سفارش مشتری و ارسال محصولات و قطعات است با از بین بردن انواع اتلاف ها کوتاه می کنند.  اغلب سازمان هایی که رویکرد تولید ناب را برگزیده اند، دیری نمی پاید که دریابند: فرایندها و روشهای مدیریت حسابداری ایشان با سیستم جدید هماهنگ نیست. علت این امر آن است که روشهای مدیریت و حسابداری سنتی برای پشتیبانی از سیستم تولید سنتی بر مبنای تفکر تولید انبوه طراحی شده اند.

ناب تولید ، قواعد انبوه تولید را میشکند؛ دراینجا به شش جنبه ی مهم آنها اشاره میشود:
 اندازه گیری عملکرد که عمل ناب را در سطح سلولی، در سطح جریان ارزشی و در سطح شرکت برمی انگیزاند.

 حذف اغلب تراکنشهای کنترلی و حسابداری با رفع نیاز به آنها.

 ارزیابی معتبر تاثیر مالی ناشی از بهبود تولید ناب.

 هزینه یابی استاندارد جایگزین  هزینه یابی جریان ارزش.

 تصمیم هایی که مبتنی بر هزینه های  استاندارد بوده اکنون مبتنی بر عوامل سودآوری و حاشیه سود جریان ارزش میباشند.

 پیشبرد کسب و کار از نظر ارزش مشتری.

  • هزینه یابی بهبود مستمر یا کایزن

بر این مبنا استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغل، زندگی اجتماعی و … باید پیوسته و مداوم بهبود یابد.

کایزن در مرحله تولید اتفاق میافتد و شامل توسعه روش های جدید تولید (از قبیل سیستم های تولیدی قابل انعطاف) و استفاده از تکنیکهای مدیریتی جدید برای
کاهش هزینه ها، حذف ضایعات و بهبود بازده تولید می باشد.

 

مدیران یک سازمان همواره ناگزیر از تصمیم های گیری گوناگونی در امور روزمره و همچنین  هدف های سازمان در فضای کسب و کار رقابتی هستند و از طرفی با توجه به تغییراتی که پیرامون سازمانها اتفاق می افتد سازمان ها اگر نتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند و بهترین راهکارها را جهت هماهنگی خود با آنها انتخاب کنند؛ موقعیت خود را در حال و آینده به خطر می اندازند.

حسابداری مدیریت با یکسری روشهای نوین در بحث هزینه یابی و تکنیک مدیریتی می تواند در جهت هماهنگی سازمانها با تغییرات محیط پیرامون کسب و کارشان کمک فراوانی نماید.
امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است ؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری، افزایش کیفیت محصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول.

بنابراین سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی باید به یک سازمان چابک تبدیل شوند تا اینکه بتوانند نه تنها  پاسخگوی تغییرات موجود باشند ؛ بلکه با یک پیش بینی دقیق تغییرات آتی را نیز در نظر بگیرند.

Leave a comment